Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Választási Szabályzat

Választási Szabályzat

I. Általános rendelkezések

A Tatabányai „Jószerencsét” Természet-Környezetvédő Horgászegyesület  /továbbiakban: egyesület/ az alapszabályban foglaltak szerint az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyesület elnökének, az elnökség (vezetőség) tagjainak és a bizottságok tagjainak megválasztása.

2. Az egyesület elnökének az elnökség (vezetőség) tagjainak és a bizottságok tagjainak (a továbbiakban: tisztségviselők) megválasztása a jelen választási szabályzatban foglaltak szerint kerül sor.

3. Személyi kérdésekről a tisztségviselők megválasztáséról és felmentéséről a tagok titkos szavazással döntenek. Az egyesület minden rendes tagja választó joggal rendelkezik. Az egyesület rendes tagja a mindenkor hatályos alapszabályban meghatározott posztokra az alábbi feltételek megléte esetén jelölhető és választható.

- Legalább 2 éves egyesületi tagsággal rendelkező

- Az egyesület felé tartozása, díjhátraléka nincs

- a választás megelőző 3 naptári évben a horgászattal kapcsolatos fegyelmi büntetést nem szabtak ki rá

- a tisztújító közgyűlés 5 évente, az éves beszámoló közgyűlésen közösen kerül megrendezésre

- a jelölő bizottság 3 tagból áll, a tagok önmaguk közül választanak elnököt, a felhatalmazást egy évre kapja, a tisztújító közgyűlést megelőző beszámoló közgyűléstől

II. A választás bizottságai

Jelölő bizottság: 3 tagból áll

Feladatai: az ajánlóívek készítése, a tagságnak átadása és összegyűjtése – javaslat összegyűjtés.

Javaslatok kiértékelése.

A jelölő bizottság tagjaira az egyesület elnöksége tesz javaslatot a közgyűlésnek.

A javaslat jóváhagyásával a közgyűlés nyílt szavazással választja meg a jelölő bizottság tagjait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével. A bizottság akkor határozatképes ha tagjainak több mint fele, de legalább 2 fő az ülés végéig jelen van.

A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyvet készít, határozatait írásban foglalja.

Vitás kérdésben szavazat egyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt.

A jelölő bizottságnak nem lehet tagja az egyesület tisztségviselője és választási tisztségre sem jelölhető.

Szavazatszedő bizottság:

3 tagból áll, amelynek feladatai:

- szavazólapok elkészítése és hitelesítése

- szavazóurna előkészítése, lezárása, és lepecsételése,

- szavazásra jelentkezők jogosultak részére a szavazólapok átadása

- a szavazás lebonyolítása

- a szavazást befejezését követően a szavazatok összeszámolása

- a választás eredményének megállapítása.

A választási (szavazatszedő) bizottság tagjaira a vezetőség nevében a közgyűlést levezető elnöke tesz javaslatot , a közgyűlés nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hagyják jóvá.

A szavazatszedő bizottság tagjai közül választanak elnököt. A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyvet készít, határozatait írásban hozza.

A választási (szavazatszedő) bizottságnak nem lehet tagja az egyesület tisztségviselője és a választáson indult jelölt.

III. Jelölés

A jelölő bizottság a fogási naplók leadásától az új igazolványok kiadásánál, valamint a vezetőségválasztó közgyűlést megelőző évben végzi feladatát.

Az egyesület 1947-től fennálló tradícióit figyelembe véve bonyolítja le az egyesület vezetőségválasztó közgyűlését. Az egyesület közgyűlés jelenlévő tagjai az egyesület elnökére, a vezetőség tagjaira javaslatot tehetnek. A szavazólapra az kerül fel, aki a jelenlévő tagok legalább 50 % +1 fő javaslatát megkapják.

A jelölő bizottság, a jelölő lapok összesítése alapján a választandó tisztségekre javaslatot állít össze a választói közgyűlésnek. A jelölő bizottságtól a választandó tisztségekre csak az kap javaslatot, aki legalább 50 jelölést kapott. A jelölő bizottság a jelölt állítását a jelölés számszerű sorrendjében készíti el.

Az egyesület minden tagja az alapszabályban meghatározottak szerint jogosult az egyesületnél a következő tisztségekre javaslatot leadni:

Elnökség (vezetőség) 7 fő + 2 fő póttag (elnök + 6 fő)

Felügyelő bizottság 3 fő + 2 fő póttag

Fegyelmi bizottság 3 fő + 2 fő póttag

A jelölőlistán egy személy csak egy tisztségre jelölhető, kivéve az elnök, aki jelölhető a vezetőség tagjának is.

Elnök választásánál szavazat egyenlőség esetén a régebbi egyesületi tagsággal rendelkező személy tekinthető megválasztottnak.

A jelölő listára csak olyan személy vehető fel, aki a jelölést vállalja.

IV. Választás

Szavazni csak a választási bizottság által elkészített szavazólapon lehet. A szavazólap a választói névjegyzék aláírásával adható ki. A szavazás lezárását követően a fel nem használt szavazólapokat a szavazatszedő bizottság elnöke darab szám szerint veszi vissza és darabszámát jegyzőkönyvben rögzíti.

A szavazás menetéről a választási bizottság elnöke ad tájékoztatást.

A választás rendje:A szavazatszedő bizottság kiosztja a hitelesített szavazólapokat. Első fordulóban az elnök kerül megválasztásra, második fordulóban az összes tisztségviselő. A szavazólapon a tisztségviselők abc- sorrendben kerülnek felírásra. A szavazást az erre kijelölt négyzetekbe vonal áthúzással kell megjelölni. A szavazólapon szerepel, hogy mely tisztségre hány főt kell megválasztani. A szavazás akkor érvényes, ha a leadott szavazatok száma megegyezik a választandó tisztség számával (Vezetőség 7 fő + 2 póttag, Felügyelő bizottság 3 fő + 2 fő póttag, Fegyelmi bizottság 3 fő + 2 fő póttag)

Érvénytelen a szavazat,

  • ha nem az érvényes, hitelesített szavazólapon adták le. 
  •  szavazólapot áthúzták,
  • vagy olyan módon rongálták meg, amelynek eredményeként a szavazólapot nem lehet értékelni.
  • ha egyértelműen nem állapítható meg, hogy kire adták a szavazatot
  • a szavazólapon a választhatónál több jelölt neve mellé helyeztek el több egymást metsző vonalat
  • a szavazólapon szereplő neve mellett nem szerepel két egymást metsző vonal

A szavazás befejezése után a választási bizottság a szavazólapokat megszámlálja és ellenőrzi, hogy azok száma nem haladta meg a szavazás során kiadott szavazólapok számát. Ezután a szavazólapokat egyenként megvizsgálja és az érvényesen leadott szavazatokat összesíti, majd megállapítja a választás eredményét.

V. A választás eredményének megállapítása

Az egyesület elnökének megválasztása során megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki az adott tisztség tekintetében a legtöbb szavazatot kapta. Szavazat egyenlőség esetén az a jelölt tekinthető nyertesnek, aki régebbi egyesületi tagsággal rendelkezik.

Az egyesület elnökségi (vezetőségi) tagjainak – póttagjainak,valamint a bizottság tagjainak azok a jelöltek kerültek megválasztásra, akik az érvényes leadott szavazatok száma szerint felállított sorrendben a több szavazatot kapták.

A választás eredményét a választási (szavazatszedő) bizottság jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyvben rögzített eredményt a közgyűléssel is ismertetni kell, illetve az egyesületnél szokásos módon közzé kell tenni. (egyesület honlapja, hirdető tábla, horgász hiradó).

A szavazólapokat az egyesület székhelyén Tatabánya, Környei út 42. 30 napig meg kell őrizni, azt követően meg kell semmisíteni.

VI. Záró rendelkezések

Jelen választási szabályzat 2016. március 13-án lép hatályba, de szabályait 2016. január 01-től kell alkalmazni.

Hajnal Kálmán                                                                      Pál Béla

     Elnök                                                                                Alelnök